Оцінка вартості та дохідності акцій

Оцінка поточної вартості привілейованих акцій пов’язана з приведенням доходів (фіксованих дивідендів) до поточної вартості і фактично може бути визначена за формулою:

де Pa – поточна ринкова вартість акцій;

D – річна сума постійних дивідендів;

r – норма дохідності акцій подібного класу ризику (десятковий дріб).

Таким чином, найпростішим варіантом оцінки поточної вар­тості привілейованих акцій є співвідношення величини дивідендів та ринкової норми дохідності за акціями подібного класу ризику.

Якщо емісія привілейованих акцій здійснюється на умовах їх викупу в певний момент за відповідною ціною викупу, то поточна ринкова вартість визначається за формулою:

де Pm — ціна викупу акції;

n — кількість років використання акції.

Визначення вартості простих акцій залежить від очікуваних дивідендів і капітального приросту вартості акцій та не мають гарантованого і стабільного рівня доходів. Для оцінювання поточної вартості простих акцій використовуються такі три варіанти прогнозування динаміки дивідендів:

1. Дивіденди не змінюються – темп приросту дорівнює нулю. В такому разі поточна ринкова вартість простих акцій визначається як для привілейованих акцій, тобто за формулою:

де Pa – поточна ринкова вартість акцій;

D – річна сума дивідендів;

r – норма дохідності акцій подібного класу ризику (десятковий дріб).

2. Дивіденди зростають з постійним темпом приросту. За таких умов для розрахунку поточної вартості акцій використовується «модель Гордона»:

де g – річний темп приросту дивідендів, (десятковий дріб), g = const;

D0 – дивіденди, сплачені компанією протягом року;

3. Дивіденди зростають зі змінним темпом приросту – g ≠ const – поточна вартість акцій розраховується за формулою:

де Di – обсяг дивідендів, які інвестор прогнозує отримати в i-му періоді.

У тому разі, коли динаміка дивідендів змінюється з роками (на приклад, у перші роки зміни не постійні, а в подальшому – постійні), інвестор визначає дивідендні виплати за перші роки, а потім прогнозує їх постійний приріст у безмежному періоді часу з урахуванням g (річного темпу приросту дивідендів). Надалі оцінка поточної ринкової вартості акцій визначається дисконтуванням прогнозованої сукупності дивідендів. Формула оцінки вартості акцій може бути такою:

Якщо інвестор заздалегідь прогнозує певний термін використання акцій, а не постійне володіння ними, їх поточна ринкова вартість може бути оцінена за формулою:

де Dt – обсяг дивідендів, які інвестор прогнозує отримати у t-му періоді;

Pr – прогнозна вартість реалізації акцій в кінці періоду її використання;

n – кількість періодів використання акції.

Крім цього, існує та може застосовуватися модифікована модель визначення вартості акцій, яка враховує прибуток підприємства та напрями його використання:

де I – очікуваний прибуток наступного року;

b – частка прибутку, спрямованого на інвестування;

r – норма дохідності акцій даного типу (десятковий дріб);

k – дохідність вкладень в розвиток фірми (десятковий дріб).Аналіз ефективності операцій з акціями базується на використанні таких показників, як ставка дивіденду, поточна ринкова дохідність, поточна дохідність акції для інвестора, сукупна (повна) дохідність.

Ставка дивіденду (Дд) визначається за формулою

де D – очікувані річні дивіденди, грн.;

N – номінальна вартість, грн.

Поточна ринкова дохідність (Др) визначається співвідношенням обсягів річних дивідендів і поточної ринкової вартості акції:

де Ра – поточна ринкова вартість акцій, грн.

Поточна дохідність акцій для інвестора (Дп) – рендит – розраховується як співвідношення обсягу річних дивідендів і вартості придбання акції:

Коли інвестор планує довгострокові інвестиції в акції, то приймає рішення про доцільність їх придбання на основі рівня поточної дохідності, тому тут співпадає сукупна дохідність та поточна дивідендна дохідність.

Якщо ж акції купуються для перепродажу через певний час, то має враховуватись і дивідендна, і капіталізована дохідність. Тоді сукупна (повна) дохідність може бути визначена за формулою:

де, Di – річні дивіденди, які виплачуються в і-му році;

Pt – ринкова вартість акцій у t-му році;

P0 – вартість придбання акцій.

Середньорічна сукупна дохідність (кінцева дохідність) визначається таким чином:

– за довгостроковими операціями з акціями – за формулою:

– за короткостроковими операціями – за формулою:

де Р1 – вартість акції на момент продажу;

Т – кількість днів володіння акцією.


4753344772553929.html
4753442103875844.html
    PR.RU™