ССССССССССССССССССССССССССССС

Серпінді деформацияланған дененің деформациясын 2 есе кеміткенде дененің потенциалдық энергиясы қалай өзгереді? 4 есе кемиді.

Снеллиус заңы дегеніміз: Жарықтың сыну заңы

Судың ішкі тығыздығын анықтаңыз. Ван-дер-Вальс теңдеуінде су үшін: a=0,554 Джм3/моль2. 1,7ГПа

Суретте контур арқылы өтетін магнит ағынының уақытқа тәуелді өзгерісінің сызбасы келтірілген. Осы контурда пайда болатын индукцияның ЭҚК-і неге тең: -1,5 В.

Сутегі атомы үшін Бальмер серияларының спектр сызықтарының жиілігіне арналған формула.

Сутегінің меншікті жылу сыйымдылықтарының қатынасы: 1,4

Сыйымдылығы 0,02 мкФ конденсаторды ток көзімен жалғастырғанда 3∙10-8Кл заряд алды. Конденсатор пластиналарының арасы 5 мм болған кездегі өріс кернеулігін анықта: 300 В/м.

Сыртқы магнит өрісіне қарсы бағытта магниттеліп,оны әлсірететін заттар...: диамагнетиктер

Сыртқы тізбектің кедергісіR 0-ден ∞-ке дейін өзгереді. Пайдалы қуат неге тең: Максимум шамасына өсіп, содан кейін кемиді.

Сыртқы электр өрісіндегі дипольдің энергиясы:


4754003216480813.html
4754037670927131.html
    PR.RU™